ပြည်တွင်းငွေစာရင်း စာရင်းရှင်အပ်ငွေ

စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်းသည် ချက်လက်မှတ်ဖြင့် ငွေပေးချေခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်သည့် ငွေစာရင်းဖြစ်သည်။အတိုးနှုန်းမပေးသော ဘဏ်စာရင်းဖြစ်ပါသည်။

သတ်မှတ်ချက်များ -

  • ကနဦးအပ်နှံငွေကျပ် (၁၀၀၀)
  • အတိုးမရရှိပါ။

(ကုမ္ပဏီစာရင်းဖွင့်လှစ်ပါက)

  • ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် လက်မှတ် (DICA Registration No)
  • ဘဏ်တွင် စာရင်းဖွင့်ရန် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်မှတ်တမ်း
  • ငွေသွင်း/ငွေထုတ်လုပ်မည့် ကိုယ်စားလှယ်၏မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ လက်မှတ်နမူနာ၊ ကုမ္ပဏီစည်းတံဆိပ်

 

(အသင်းအဖွဲ့ စာရင်း)

  • အသင်းမှတ်ပုံတင်
  • အသင်းအမှုဆောင်စာရင်း
  • ဘဏ်တွင်စာရင်းဖွင့် ရန် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်မှတ်တမ်း
  • ငွေသွင်း/ငွေထုတ်လုပ်မည့် ကိုယ်စားလှယ်၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ လက်မှတ်နမူနာ