လေလံစွဲရန်အာမခံထုတ်ပေးခြင်း

SME Development Bank မှ Bid Bond Guarantee ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။

လိုအပ်ချက်များ
Bid Bond လျှောက်လွှာ
ဝန်ကြီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသော Bank Guarantee ပုံစံ
ကုမ္ပဏီစာရင်းမှထုတ်ယူခွင့်ပြုကြောင်းလျှောက်လွှာ
ငွေသားသွင်းခြင်း / ဘဏ်၏ခွင့်ပြုချက်အားအသုံးပြုခြင်း

လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်
Customers များအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများမှရရှိသော သတ်မှတ်ပုံစံနှင့်အတူ SME Development Bank သို့ Bid Bond Guarantee လျှောက်ထားခြင်း။
SME Development Bank မှ ကြိုတင်ခွင့်ပြုထားသော BG Limit အား စစ်ဆေးခြင်း (သို့) Facilties အတွက် ငွေသားကောက်ခံခြင်း (သို့) အပေါင်ပစ္စည်းပေါ်တွင်မူတည် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
Bank အနေဖြင့် Bid Bond တွင်ပါရှိသောအကြောင်းအရာများအား စစ်ဆေး၍ Bank Guarantee ထုတ်ပေးခြင်း။
သတ်မှတ်ကာလပြီးဆုံးသွားသော Bank Guarantee များကို SME Development Bank သို့ ပြန်လည်ပေးအပ်၍ ငွေသားပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်း။

နှုန်းထား နှင့် အဖိုးအခများ
ဝန်ဆောင်ခနှုန်းထားများကို သီးခြား အကြောင်းကြားပေးပါမည်။