သွင်းကုန်ဝန်ဆောင်မှု

SME-Development Bankသည်ပြည်ပမှ ကုန်ပစ္စည်းများ ပြည်တွင်းသို့ မှာယူတင်သွင်းသော Importer များအတွက်အောက်ပါဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

(က)သွင်းကုန်ငွေလွှဲစာတမ်း
(ခ)ကောက်ခံရေးစနစ်ဖြင့်ပေးချေခြင်း။

(က) သွင်းကုန်ငွေလွှဲစာတမ်း

 • သွင်းကုန်ငွေလွှဲစာတမ်းဖွင့်လှစ်ခြင်း။
 • သွင်းကုန်ငွေလွှဲစာတမ်း ပြင်ဆင်ခြင်း၊တိုးချဲ့ခြင်း၊ပမာဏတိုးခြင်း၊ပမာဏလျော့ချခြင်း၊ဖျက်သိမ်းခြင်း။
 • သွင်းကုန်ငွေလွှဲစာတမ်းအတွက် ငွေပေးချေပေးခြင်း။
 • ကောက်ခံရေးစနစ်ဖြင့်ရောက်ရှိလာသောသွင်းကုန်ပစ္စည်းဖိုးအားပေးချေပေးခြင်း။
 • သင်္ဘောတင် စာရွက်စာတမ်းအာမခံထုတ်ပေးသော ဝန်ဆောင်မှု။

 

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများ

 • သွင်းကုန်ငွေလွှဲစာတမ်းဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုရန်လျှောက်လွှာ (ဘဏ်မှထုတ်ပေးသောပုံစံ)
 • သွင်းကုန်လိုင်စင် (လိုင်စင်လိုအပ်သောပစ္စည်းဖြစ်ပါက)
 • သွင်းကုန်အရောင်းအဝယ်သဘောတူညီချက် အထောက်အထား/ကုန်ဝယ်အမှာစာ
 • သွင်းကုန်အတွက် ပေးချေငွေအား ကုမ္ပဏီစာရင်းမှ ထုတ်ယူခွင့်ပြုကြောင်းလျှောက်လွှာ
 • လျှောက်လွှာပုံစံ

 

ဝန်ဆောင်ခနူန်းထားများ

 • ငွေလွှဲစာတမ်းဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ခကော်မရှင်နူန်းထား: L/C ပမာဏ၏ (၃) လစာနူန်းထားအပေါ် (0.25%)(သို့) (Min USD 50, Max USD 1500) +Swift Charges USD 3
 • ပြင်ဆင်ခြင်း: ငွေလွှဲစာတမ်း နေ့စွဲပြင်ဆင်ခြင်း နှင့်ငွေလွှဲစာတမ်းရှိပမာဏတိုးချဲ့ပြင်ဆင်ပါက (၃) လစာနူန်း၏ (0.25%) (သို့) ပမာဏလျော့ချပြင်ဆင်ပါက (Min USD 40 + Swift Charges USD 2)
 • အခြားပြင်ဆင်ခြင်း: USD 40 + Swift Charges USD 3
 • Bill ကိုင်တွယ်တောင်းခံခြင်း: USD 50+ Swift charges USD 3
 • ကွဲပြားခြားနားချက်: USD 50
 • ငွေလွှဲစာတမ်းပြင်ဆင်ခြင်း: USD 30 + Swift Charges USD 3

 

(ခ)ကောက်ခံရေးစနစ်ဖြင့်ပေးချေခြင်း။

ကုန်ဝယ်သူမှ သွင်းကုန်ပစ္စည်းများရရှိပြီးဖြစ်၍ သက်ဆိုင်ရာဘဏ်မှ ငွေလွှဲပေးပို့ခြင်းဖြစ်သည်။

 

ဝန်ဆောင်ခနူန်းထားများ

 • Bill Amount 0.50% (Min USD 50) +Swift Charges USD 3