လေလံအောင်လုပ်ငန်းများအား အာမခံထုတ်ပေးခြင်း

SME Development Bank မှ လေလံအောင်သွားသော လုပ်ငန်းများအပေါ်တွင် Customers များအတွက် Guarantee ထုတ်ပေးခြင်း

လိုအပ်ချက်များ
• Performance Bank Guarantee လျှောက်လွှာ
• ဝန်ကြီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသော Bank Guarantee ပုံစံ
• ကုမ္ပဏီစာရင်းမှထုတ်ယူခွင့်ပြုကြောင်းလျှောက်လွှာ
• ငွေသားသွင်းခြင်း / ဘဏ်၏ခွင့်ပြုချက်အားအသုံးပြုခြင်း

လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်
• Customers များအနေဖြင့် Performance Bank Guarantee ပုံစံလျှောက်လွှာများကို SME Development Bank သို့ တင်ပြခြင်း။
• SME Development Bank မှ ကြိုတင်ခွင့်ပြုထားသော BG Limit အား စစ်ဆေးခြင်း (သို့) Facilties အတွက် ငွေသားကောက်ခံခြင်း (သို့) အပေါင်ပစ္စည်းလက်ခံခြင်း။
• Bank အနေဖြင့် Guarantee တွင် ပါရှိသောအကြောင်းအရာများအား စစ်ဆေး၍ Bank Guarantee ထုတ်ပေးခြင်း။
• သတ်မှတ်ကာလ ပြီးဆုံးသွားသော Bank Guarantee များကို SME Development Bank သို့ ပြန်လည်ပေးအပ်၍ ငွေသားပြန်လည် ထုတ်ယူခြင်း။

နှုန်းထားနှင့် အဖိုးအခများ

  • ဝန်ဆောင်ခနှုန်းထားများကို သီးခြား အကြောင်းကြားပေးပါမည်။
  • အခြားသော ပုံစံတူ Bank Guarantee များကို ဝန်ဆောင်မှု ပေးခြင်း
  • Correspondent Banks များမှ လက်ခံရရှိသော Counter Guarantee ပေါ်မူတည်၍ Bank Guarantee များ ထုတ်ပေးခြင်း။