သင်္ဘောတင်အာမခံထုတ်ပေးခြင်း

SME-Development Bankမှ ပေးပို့လိုက်သော သွင်းကုန်ငွေလွှဲစာတမ်းပေါ်တွင် ကုန်ပစ္စည်းများ ဆိပ်ကမ်းသို့ရောက်ရှိလာသည့်တိုင်အောင် သင်္ဘောတင် စာရွက်စာတမ်းများ အချိန်မှီ မရောက်လာပါက Shipping Guarantee ဝန်ဆောင်မှုအား ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများ
- ကုမ္ပဏီLetter Head ဖြင့်လျှောက်လွှာ
- သင်္ဘောတင်လက်မှတ် (Bill of Lading) မိတ္တူ
- ကုန်ရောင်းပြေစာ/ကုန်ထုပ်ပိုးမှုစာရင်းမိတ္တူ
- ဘဏ်မှ သတ်မှတ်ထားသော Indemnity Bond စာချုပ်
- Shipping Guarantee ပုံစံ (မြန်မာ့ကြယ်ငါးပွင့်သင်္ဘောလိုင်း(သို့) နိုင်ငံခြားသင်္ဘောလိုင်းများမှ သတ်မှတ်ပုံစံ)
- သွင်းကုန်လိုင်စင်မူရင်း (လိုအပ်ပါက)

ဝန်ဆောင်ခနူန်းထားများ
-အနည်းဆုံးကနဦးအပ်ငွေ USD (50$) နှင့် အများဆုံး USD (1500$)
-L/C Amount ၏ (0.25%) ကော်မရှင်ခ
- SWIFT service fess USD (3$)
-L/C ၏ သက်တမ်းကို (၃)လအထိတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။