ငွေပေးချေမှုအာမခံ

ကုပ္မဏီများ၊ဌာနဆိုင်ရာများစာချုပ်ချုပ်ရာတွင် အသုံးပြုပါသည်။

ဘဏ်၏ဝန်ဆောင်ခ

  • အာမခံထားရှိပါက အာမခံထားသည့်ငွေပမာဏအပေါ်တွင် တစ်နှစ်လျှင် (၂%) ဖြင့် ထားရှိသည့် ရက်ပေါင်းအလိုက် ကော်မရှင်ခအား PG ထားရှိချိန်တွင်တပါတည်း ကောက်ခံပါမည်။
  • သက်တမ်းစေ့သည့်နေ့တွင် အာမခံထားသည့် ငွေပမာဏအပေါ်ထားသည့် ရက်ပေါင်းအလိုက် (၂.၅ %) ဖြင့် အတိုးပေးပါသည်။
  • အာမခံပေးသွင်းပါက အာမခံထားရှိသည့် ငွေပမာဏအပေါ်တွင် တစ်နှစ်လျှင် (၅%) ဖြင့် ထားရှိေသာ ရက်အလိုက် ကော်မရှင်ခကောက်ခံပါသည်။