သက်ငယ်စာရင်း

မိမိတို့ကလေးငယ်များ၏ အနာဂတ်အတွက် ငွေကြိုတင်စုဆောင်းခြင်း နှင့် ကလေးငယ်များကို ငွေစုဆောင်းခြ င်း၏ အရေးပါမှုကို လမ်းညွှန်ပေးနိုင်ရန် SME Bank ၏ သက်ငယ်စာရင်းဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

သတ်မှတ်ချက်များ-

  • အတိုးနှုန်း (၇.၂၅%)
  • ကနဦးအပ်နှံငွေ ကျပ် (၅၀၀၀)

လိုအပ်ချက်များ-

  • မွေးစာရင်းမိတ္တူ
  • သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူ
  • အုပ်ထိမ်းသူ လက်မှတ်နမူနာ
  • ငွေသွင်း/ငွေထုတ်လုပ်မည့် ကိုယ်စားလှယ်၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ လက်မှတ်နမူနာ