နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းချေးငွေ

အစိုးရဝန်ထမ်းများကို အဓိကထားပြီး လစာ ၏ (၅) ဆ မှ (၇) အထိထုတ်ချေးပေးသော ချေးငွေအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။

သတ်မှတ်ချက်များ
 • အတိုးနှုန်း -(၁၃%)
 • Bank Commission- (၁.၅%)
 • ချေးငွေသက်တမ်း -(၁၈) လ
 • Bank Service Charges (other) + collect "other service charges" (Form Fees , Stamp Fees, Docuements ks 12500)
 
လိုအပ်ချက်များ
 1. လျှောက်လွှာပုံစံ
 2. လျှောက်ထားသူ၏ဓါတ်ပုံ(၃)ပုံ(၆လအတွင်းရိုက်ကူးထားသောပုံ)
 3. ဝန်ထမ်းကတ်
 4. မှတ်ပုံတင်(မိတ္တူ)
 5. အိမ်ထောင်စုစာရင်း(မိတ္တူ)
 6. သက်ဆိုင်ရာဌာနအကြီးအကဲ၏ထောက်ခံချက်
 7. အာမခံမည့်သူ(၃)ဦး (အထက်အရာရှိ(၁)ဦး၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်(၁)ဦး၊ မိသားစုဝင်(၁)ဦး)
 8. အာမခံမည့်သူ(၃)ဦး ၏ မှတ်ပုံတင်(မိတ္တူ) အိမ်ထောင်စုစာရင်း(မိတ္တူ)
 9. ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ(မူရင်း)(၁လသက်တမ်းရှိရမည်)
 10. ရဲစခန်းထောက်ခံစာ(မူရင်း) (၁လသက်တမ်းရှိရမည်)